Shakti

From Sahaja Yoga Encyclopedia

A shakti is a power, such as Ichha Shakti, Kriya Shakti or Gyana Shakti.